Facebook G YT Twitter

UWAGA!

Strona nie przechowuje żadnych danych osobowych, poza imieniem i nazwiskiem autorów i bohaterów artykułów.

Administrator

Marek Malman 

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spis treści

 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO


TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiegow dniu 19 października 2007 r.  
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym,
samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem
tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.
§ 2
1. Podstawą prawną działania Związku jest:
a) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
z 1989 r. z późniejszymi zmianami);
b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298
z 2005 r. z późniejszymi zmianami);
c) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 89, poz. 889 z 1996 r.
z późniejszymi zmianami);
d) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poSytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późniejszymi zmianami);
e) Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Związek jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych
w zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego.
§ 3
1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
i organów naczelnych jest m.st. Warszawa.
2. Strukturę organizacyjną Związku tworzą koła i okręgi, jako jednostki terenowe Związku.
3. Osobowość prawną mogą posiadać okręgi, jako terenowe jednostki organizacyjne.
4. Okręg może być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy określonej
w § 2 ust. 1 lit. d.
5. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.
§ 4
1. Związek używa godła i barw, a władze i organy Związku pieczęci określającej ich nazwę.
2. Wzór godła i barw ustala, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Godło Związku podlega ochronie prawnej.
4. Wzór pieczęci Związku ustala Zarząd Główny.
5. Związek obchodzi w dniu 19 marca święto wędkarstwa polskiego – Dzień Wędkarza.
§ 5
1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swych członków, a do prowadzenia spraw
może tworzyć biura i jednostki gospodarcze oraz zatrudniać pracowników.
2. Do dokonywania za Związek czynności z zakresu prawa pracy upoważnieni są
odpowiednio: dyrektor biura Zarządu Głównego i dyrektorzy biur zarządów okręgów.
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura wykonuje prezes
odpowiedniego zarządu w trybie określonym w § 30 pkt 24 i § 46 pkt 25.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Związku
§ 6
Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki
wędkarskiej.
§ 7
Cele Związku realizowane są poprzez:
1) reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą;
2) współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami
wędkarskimi;
3) współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi;
4) współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów
wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;
5) współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony
ginących gatunków ryb i ich restytucji;
6) nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej
i wędkarskiej;
7) prowadzenie ośrodków zarybieniowych;
8) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność
statutową;
9) prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu
wędkarstwa i rekreacji;
10) upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich w kraju
oraz uczestnictwo w takich zawodach za granicą;
11) organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich;
12) organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące
w polskich związkach sportowych;
13)wyłanianie kadry narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu wędkarskiego;
14) popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz
prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie;
15) edukację wędkarską i turystykę;
16) resocjalizację, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz pracę ze
środowiskami zagrożonymi wychowawczo;
17) prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską;
18) prowadzenie działalności wydawniczej;
19) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
20) podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji
celów Związku.
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 8
Związek zrzesza członków:
1) zwyczajnych,
2) uczestników,
3) wspierających.
 
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna
i uznaje Statut Związku oraz wniosła wymagane składki.
2. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat, za
zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga materialnie
Związek.
4. Członkiem Związku może być cudzoziemiec.
§ 10
1. O przyjęciu do Związku członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd
koła.
2. O przyjęciu do Związku członków wspierających decyduje zarząd jednostki organizacyjnej
Związku, do której wpłynęła deklaracja.
3. Ewidencję członków prowadzi zarząd koła.
§ 11
1. Przyjęcia do Związku odmawia się osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana
za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku
prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje prawo odwołania
do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.
3. Skreślenia członka Związku z ewidencji dokonuje zarząd koła po ustaniu członkostwa.
§ 12
Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) zgonu;
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła;
3) nieopłacenia składki rocznej w terminie, jeżeli zarząd koła uzna opóźnienie
za nieusprawiedliwione;
4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.
§ 13
Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma
prawo:
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu koła;
2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych
w niniejszym Statucie;
3) kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać
odpowiedzi w terminach ustawowych, właściwych dla postępowania
administracyjnego;
4) korzystać ze wszystkich urządzeń i rodzajów działalności Związku na zasadach
określonych przez władze Związku;
5) uprawiać wędkarstwo w wodach Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i obowiązującym w PZW „Regulaminem amatorskiego połowu ryb”;
6) otrzymywać i nosić odznaki Związku;
7) do zwrotu kosztów podroży i wypłaty diet, na zasadach ogólnych, w związku z
realizacją zadań statutowych;
8) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach albo organach Związku danego
szczebla organizacyjnego;
9) przenieść się do innego koła wraz z kartą ewidencyjną, z zachowaniem nabytych praw
członkowskich.
 
§ 14
Członek Związku ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
2) kierować się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego
imienia Związku;
3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku i wynikające z
pełnionych funkcji w Związku;
4) chronić i pomnażać mienie Związku jako dobro wspólne;
5) przestrzegać przepisów z zakresu rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody;
6) należeć tylko do jednego koła PZW;
7) aktualizować dane osobowe i adres zamieszkania;
8) wnosić składkę członkowską nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.


§ 15
1. Za zasługi w działalności statutowej członek Związku może otrzymać odznaki honorowe
PZW, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia:
1) odznakami honorowymi PZW są:
a) złota odznaka PZW z wieńcami,
b) złota odznaka PZW,
c) srebrna odznaka PZW,
d) medal Za zasługi w rozwoju wędkarstwa,
e) medal Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim,
f) odznaka Wzorowy Młody Wędkarz.
2) odznakami okolicznościowymi są odznaki i medale;
3) wyróżnieniami są: puchary, dyplomy uznania, nagrody rzeczowe.
2. Za szczególne zasługi dla PZW członek Związku może otrzymać tytuł „Członek Honorowy
PZW”. Osoba uhonorowana tym tytułem jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na
rzecz Związku.
3. Jednostkom terenowym Związku, dla uznania dorobku, Zarząd Główny może przyznać
zbiorową odznakę „Za zasługi dla PZW”.
4. Osobom nie będącym członkami PZW oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla
wędkarstwa i PZW, Zarząd Główny może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego
Związku Wędkarskiego”.
5. Zasady nadawania odznak honorowych i medali oraz tytułu „Członek Honorowy PZW”
określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
§ 16
1. Członek Związku nie przestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 podlega
odpowiedzialności organizacyjnej przed sądem koleżeńskim.
2. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat,
4) zawieszenie w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat,
5) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak
Związku.
3. Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej.
4. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 następuje po upływie roku od
uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 następuje po dwóch latach od upływu
terminu, na który zostały orzeczone albo po roku od tego terminu, orzeczeniem właściwego
sądu koleżeńskiego.
 
6. Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną
w ust. 2 pkt 2-5 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, traci prawo do pełnienia
funkcji we władzach i organach Związku i nie może być do nich wybierany do czasu
zatarcia kary.
7. Członek Związku naruszający przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego podlega karze.
Rodzaje kar oraz procedurę ich udzielania określają przepisy dyscyplinarne sportu
wędkarskiego. 

 

Najnowsze Posty na forum

Forum wyłączone

Logowanie

Wsparcie

Jeśli uważasz, że to co robi autor jest przydatne, możesz go dobrowolnie wesprzeć.

PayPal.Me/MarekMalman

Zrzutka

Kto jest On Line

Odwiedza nas 630 gości oraz 0 użytkowników.

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/marfish/domains/marfish.pl/public_html/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem