Facebook G YT Twitter

UWAGA!

Strona nie przechowuje żadnych danych osobowych, poza imieniem i nazwiskiem autorów i bohaterów artykułów.

Administrator

Marek Malman 

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REGULAMIN

POSTĘPOWANIA

W  SPRAWACH PRZEWINIEŃ CZŁONKÓW  

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

oraz

INSTRUKCJA PRACY SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH I RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

 

 


WARSZAWA, 2014 r.REGULAMIN

POSTĘPOWANIA

W SPRAWACH PRZEWINIEŃ CZŁONKÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

 

ROZDZIAŁ 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Postępowanie przed sądami koleżeńskimi Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawach należących do właściwości sądów koleżeńskich toczy się w oparciu o Statut PZW, według przepisów Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Związku Wędkarskiego, zwanego dalej Regulaminem.

 

§ 2

Do zadań sądów koleżeńskich, zgodnie z treścią § 16 ust.1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, należy rozpatrywanie spraw o przewinienia członków PZW obwinionych o naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt. 1-6  Statutu PZW.

 

§ 3

Przewinienia dyscyplinarne sportu wędkarskiego popełnione przez członków PZW w czasie trwania zawodów sportowych rangi krajowej i w związku z ich przebiegiem, rozpoznawane są przez Prezydium Głównego Kapitanatu Sportowego, a przewinienia popełnione podczas zawodów okręgowych i kołowych rozpatrują Okręgowe Kapitanaty Sportowe, na podstawie przepisów dyscyplinarnych sportu wędkarskiego.

 

§ 4

W zakresie swojej właściwości sądy koleżeńskie stosują wobec członków PZW wyłącznie kary wymienione w § 16 Statutu PZW, niezależnie od kar, jakie mogą być na nich nałożone przez sądy powszechne.

 

§ 5

Rozpoznając sprawę w zakresie swojej właściwości sądy koleżeńskie związane są prawomocnymi orzeczeniami sądów powszechnych, co do winy, w zakresie czynów, które są również przedmiotem postępowania przed sądami koleżeńskimi. Przyjęcie mandatu karnego jest równoznaczne ze skazaniem przez sąd powszechny.

 

§ 6

Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego PZW.

 

§ 7

Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do składania wyjaśnień, wniosków dowodowych i korzystania z pomocy obrońcy. Obrońcą może być każdy nie karany członek PZW.

ROZDZIAŁ 2

 

Sądy Koleżeńskie

 

§ 8

Sądy koleżeńskie PZW są wybieralnymi organami statutowymi Polskiego Związku Wędkarskiego ustanowionymi do rozpatrywania spraw określonych w § 2 Regulaminu.

 

§ 9

Zadaniem sądów koleżeńskich PZW jest ochrona praw członków PZW oraz interesów i mienia Związku.

 

§ 10

 1. Sądy Koleżeńskie, w ramach realizacji swoich statutowych zadań wydają orzeczenia i postanowienia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego.

 2. Orzeczenia wydaje się co do istoty sprawy, po przeprowadzeniu rozprawy, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. W pozostałych przypadkach wydaje się postanowienia.

 3. Postanowienia sądów koleżeńskich podlegają zaskarżeniu jedynie w przypadkach wskazanych w Statucie PZW lub niniejszym Regulaminie.

 

§ 11

 1. Stronami postępowania dyscyplinarnego są; pokrzywdzony, obwiniony i jego obrońca oraz właściwy rzecznik dyscyplinarny PZW, występujący w charakterze oskarżyciela.

 2. Pokrzywdzonym może być organ Polskiego Związku Wędkarskiego oraz członek Związku, którego dobro prawne jako członka PZW zostało bezpośrednio naruszone przewinieniem dyscyplinarnym.

 3. Pokrzywdzonego, którym jest organ Związku, reprezentuje właściwy zarząd koła, zarząd okręgu albo Zarząd Główny PZW.

 4. Pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem koleżeńskim, reprezentuje rzecznik dyscyplinarny.

 

§ 12

 1. Postępowanie przed sądami koleżeńskimi PZW odbywa się na zasadzie bezpośredniości i jawności z wyłączeniem narad nad wydaniem rozstrzygnięć określonych w § 10 ust. 1.

 2. Rozprawa sądu koleżeńskiego odbywa się jawnie. Posiedzenia mogą odbywać się niejawnie.

 

§ 13

Postępowanie przed sądami koleżeńskimi jest dwuinstancyjne.ROZDZIAŁ 3

 

Skład i właściwość sądów koleżeńskich

 

§ 14

 1. Sądami koleżeńskimi PZW są: Główny Sąd Koleżeński, okręgowe sądy koleżeńskie i sądy koleżeńskie kół.

 2. Zgodnie z § 62 Statutu PZW, na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd koleżeński.

 3. Sąd koleżeński koła rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy przewinień członków PZW, z wyłączeniem spraw członków, którzy w chwili popełnienia przewinienia pełnili funkcje we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

 4. Okręgowy sąd koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń i postanowień wydawanych przez sądy koleżeńskie kół. W tym zakresie orzeczenia i postanowienia sądów okręgowych są ostateczne. Okręgowy sąd koleżeński rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy przewinień członków PZW pełniących, w chwili popełnienia przewinienia funkcje we władzach i organach kół, a nadto rozpoznaje spory o właściwość sądów kół.

 5. Główny Sąd Koleżeński:

 1. rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy przewinień członków PZW, pełniących w chwili popełnienia przewinienia funkcje we władzach i organach naczelnych oraz okręgowych PZW,

 2. rozpoznaje spory o właściwość sądów okręgowych,

 3. rozstrzyga w przedmiocie rewizji od prawomocnych orzeczeń,

 4. jest instancją odwoławczą od orzeczeń i postanowień okręgowych sądów koleżeńskich i w tym zakresie orzeczenia oraz postanowienia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

 1. Jeżeli sąd koleżeński uzna swą niewłaściwość w rozstrzygnięciu sprawy, jest zobowiązany niezwłocznie przekazać ją wraz z aktami właściwemu sądowi koleżeńskiemu.

 2. Na postanowienie w kwestii właściwości stronom postępowania przysługuje zażalenie.

 3. Sąd koleżeński, któremu przekazano sprawę na podstawie postanowienia wskazanego w § 14 ust. 6 Regulaminu, może wszcząć spór o właściwość. Spory o właściwość rozstrzyga sąd koleżeński wyższego szczebla nad sądem, który wszczął spór. Rozstrzygnięcia Głównego Sądu Koleżeńskiego i okręgowych sądów koleżeńskich, w tym zakresie są ostateczne.

 

§ 15

 1. Sąd koleżeński wyższego szczebla, na umotywowany wniosek sądu właściwego do rozpoznania sprawy, może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi koleżeńskiemu tego samego szczebla.

 2. Jeżeli sąd koleżeński ustalił fakt utraty zdolności rozpoznania sprawy, przewodniczący tego sądu niezwłocznie zawiadamia o tym sąd wyższego szczebla.

 3. Sąd koleżeński wyższego szczebla, który posiadł, na podstawie pisemnego powiadomienia wiadomość o utracie zdolności rozpoznania sprawy przez sąd niższego szczebla, może sam sprawę rozpoznać lub przekazać ją do rozpoznania innemu sądowi koleżeńskiemu tego samego szczebla.

§ 16

 1. Sprawy przed sądami koleżeńskimi rozpoznawane są przez składy orzekające. Skład orzekający stanowi trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego składu orzekającego.

 2. Przewodniczący sądu koleżeńskiego wyznacza skład orzekający.

 3. Każdy członek składu orzekającego może być wyłączony z rozpoznania sprawy na umotywowany wniosek jednej ze stron.Na postanowienie o odmowie wyłączenia, wnioskodawcy przysługuje zażalenie.

 4. Postanowienie o wyłączeniu członka składu orzekającego wydaje przewodniczący składu. Postanowienie o wyłączeniu przewodniczącego składu orzekającego wydaje przewodniczący sądu koleżeńskiego rozpoznającego sprawę. W przypadku gdy przewodniczący składu orzekającego jest zarazem przewodniczącym sądu koleżeńskiego danej instancji, o jego wyłączeniu orzeka skład trzech członków sądu koleżeńskiego z wyłączeniem przewodniczącego.  

 5. Na postanowienie o odmowie wyłączenia członka składu orzekającego zażalenie rozpoznaje przewodniczący sądu koleżeńskiego, przed którym sprawa się toczy. Na postanowienie o odmowie wyłączenia przewodniczącego składu orzekającego zażalenie rozpoznaje przewodniczący sądu koleżeńskiego wyższego szczebla.

 6. Członek składu orzekającego wyłączony jest z mocy prawa od udziału w rozpoznaniu sprawy jeżeli :

 1. sprawa dotyczy członka składu orzekającego osobiście,

 2. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym strony, pokrzywdzonego lub obrońcy obwinionego, albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób,

 3. był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka,

 4. występował w sprawie jako rzecznik dyscyplinarny lub obrońca,

 5. brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub postanowienia,

 6. w przedmiotowej sprawie powiadomił rzecznika dyscyplinarnego lub inne organy PZW o popełnieniu przewinienia.
ROZDZIAŁ 4

 

Rzecznicy dyscyplinarni

 

§ 17

 1. Do występowania przed sądami koleżeńskimi w sprawach przewinień członków PZW obwinionych o naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt. 1-6  Statutu PZW, powoływani są rzecznicy dyscyplinarni.

 2. Rzecznik dyscyplinarny, wykonując swoje zadania, działa w imieniu i w interesie Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

§ 18

Realizując swoje zadania rzecznik dyscyplinarny;

 1. uprawniony jest do wszczęcia postępowania przygotowawczego,

 2. uprawniony jest do skierowania wniosku o ukaranie członka Polskiego Związku Wędkarskiego, przez sąd koleżeński, za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt. 1-6  Statutu PZW,

 3. zobowiązany jest do wykonywania i nadzoru nad wykonaniem prawomocnych orzeczeń sądów koleżeńskich.

 

§ 19

Rzecznik dyscyplinarny wykonuje swoje obowiązki w oparciu o uregulowania Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w sposób rzetelny, sumienny, zachowując bezstronność i obiektywizm w rozpatrywaniu powierzonych spraw.

 

§ 20

 1. Zgodnie z § 30 pkt. 25 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW, powołuje i odwołuje Zarząd Główny Związku.

 2. Zgodnie z § 46 pkt. 30 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, rzeczników dyscyplinarnych zarządów okręgów PZW, powołują i odwołują właściwe zarządy okręgów Związku.

 3. Zgodnie z § 56 pkt. 19 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, rzeczników dyscyplinarnych zarządów kół PZW, powołują i odwołują właściwe zarządy kół Związku.

 

§ 21

 1. Przepisy § 14 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio do rzecznika dyscyplinarnego.

 2. Rzecznik dyscyplinarny, któremu przekazano sprawę na podstawie postanowienia wskazanego w ust. 1 w związku z § 14 ust. 6 Regulaminu, może wszcząć spór o właściwość. Spory o właściwość rozstrzyga rzecznik dyscyplinarny wyższego szczebla nad rzecznikiem, który wszczął spór. Rozstrzygnięcia Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW i rzeczników dyscyplinarnych zarządów okręgów PZW, w tym zakresie są ostateczne.

 

§ 22

 1. Przepisy § 16 ust. 3 i 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio do rzecznika dyscyplinarnego.

 2. O wyłączeniu rzecznika dyscyplinarnego od prowadzenia danej sprawy decyduje właściwy, wg § 20 Regulaminu, organ Związku.

 3. w przypadku uwzględnienia wniosku o wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego, decyduje właściwy, wg § 20 Regulaminu, organ Związku i powołuje do prowadzenia danego postępowania innego rzecznika dyscyplinarnego.

 

§ 23

 1. Rzecznicy dyscyplinarni, w ramach realizacji swoich statutowych zadań wydają postanowienia i zarządzenia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego.

 2. Postanowienia wydaje się co do istoty sprawy oraz jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W pozostałych przypadkach rzecznik dyscyplinarny może wydawać zarządzenia.

 3. Postanowienia rzeczników dyscyplinarnych podlegają zaskarżeniu jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Postanowienia rzecznika dyscyplinarnego, podlegające zaskarżeniu doręcza się stronom postępowania. Postanowienie  podlegające zaskarżeniu powinno zawierać dokładny opis przedmiotu sprawy wraz z uzasadnieniem i pouczeniem skierowanym do stron, o możliwości złożenia zażalenia.

 5. Zażalenie na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego wnosi się do sądu koleżeńskiego właściwego dla rozpoznania sprawy, za pośrednictwem rzecznika, który wydał zaskarżone postanowienie, w terminie 7 dni od otrzymania kopii postanowienia podlegającego zaskarżeniu.  
ROZDZIAŁ 5

 

Doręczenia

 

§ 24

Postanowienia, wydane na rozprawie i nie dotyczące istoty sprawy nie wymagają doręczenia, jeżeli strony były o terminie rozprawy powiadomione.

 

§ 25

Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji – za potwierdzeniem odbioru.

 

§ 26

Obwiniony zobowiązany jest poinformować sąd koleżeński i rzecznika dyscyplinarnego o każdorazowej zmianie adresu do odbioru korespondencji. W razie zaniechania tego obowiązku pisma kierowane na ostatnio podany adres uważa się za skutecznie doręczone.
ROZDZIAŁ 6

 

Zasady wymiaru kar

 

§ 27

Zgodnie z § 16 Statutu PZW karami wymierzanymi przez sądy koleżeńskie są:

 1. upomnienie,

 2. nagana,

 3. zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat,

 4. zawieszenie w prawach członka Polskiego Związku Wędkarskiego na okres od jednego roku do dwóch lat,

 5. wykluczenie ze Związku, z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak Związku.

 

§ 28

Kary wskazane w § 27 ust. 3 i 4 Regulaminu, orzeka się w latach i miesiącach.

 

§ 29

 1. Czas odbywania kary liczy się od dnia następnego po uprawomocnieniu się orzeczenia.

 2. W przypadku orzeczenia kary wskazanej w § 27 ust. 3, 4 i 5 Regulaminu, do wymiaru kary wlicza się czas faktycznego uniemożliwienia wędkowania, wynikający z przekazania legitymacji członkowskiej do depozytu.  

 

§ 30

Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień, sąd koleżeński rozpoznając sprawę wydaje jedno orzeczenie co do wszystkich przewinień będących przedmiotem postępowania.

§ 31

Sąd koleżeński wymierza karę, w granicach przewidzianych przez Statut PZW, uwzględniając całokształt okoliczności sprawy, rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej przewinieniem, pobudki i sposób działania obwinionego, stopień jego winy, a także jego cechy i uwarunkowania osobiste, oraz dotychczasową działalność w Związku i postawę w toku postępowania.

 

§ 32

Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną w § 27 ust. 2-5 Regulaminu lub prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za naruszenie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym nie może pełnić funkcji we władzach i organach Związku, do czasu zatarcia skazania.

 

§ 33

 1. Sąd koleżeński może orzec o umorzeniu postępowania gdy:

  1. nastąpiło przedawnienie karalności,

  2. postępowanie co do tego samego czynu i tego samego obwinionego zostało prawomocnie zakończone lub wszczęte, toczy się,

  3. zatarg osobisty, pomiędzy członkami związku został zakończony ugodą,  

  4. obwiniony zmarł,

  5. rozpoznawana sprawa jest niewielkiej wagi,

  6. szkodliwość społeczna czynu jest znikoma.

 2. Sąd koleżeński może postanowić o umorzeniu postępowania bez przeprowadzania rozprawy, w przypadku stwierdzenia przed rozprawą okoliczności wskazanych w ust. 1.

 3. Na postanowienie sądu w przedmiocie umorzenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do sądu wyższego szczebla nad sądem, który wydał zaskarżone postanowienie. Na postanowienie o umorzeniu wydane przez Główny Sąd Koleżeński, zażalenie przysługuje do tego sądu w innym składzie
ROZDZIAŁ 7

 

Przedawnienie i zatarcie skazania

 

§ 34

 1. Karalność za przewinienia polegające na naruszeniu obowiązków wskazanych w § 14 pkt. 2 i 6 Statutu PZW ustaje z upływem roku od zaistnienia zdarzenia.

 2. Karalność za przewinienia polegające na naruszeniu obowiązków wskazanych w § 14 pkt. 1, 3, 4 i 5 Statutu PZW ustaje z upływem roku od czasu powzięcia wiadomości o popełnieniu przewinienia przez rzecznika dyscyplinarnego, nie później jednak niż z upływem 5 lat od daty popełnienia przewinienia.

 3. Przedawnienie nie biegnie w okresie od zrzeczenia się członkostwa w PZW, do czasu ponownego przyjęcia oraz w okresie zawieszenia postępowania.

 

§ 35

 1. Zatarcie skazania na kary upomnienia lub nagany następuje z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

 2. Zatarcie skazania na kary określone w § 27 ust. 3 i 4 Regulaminu, następuje z upływem dwóch lat od ich wykonania albo na wniosek skazanego, po roku od tego terminu, na podstawie postanowienia sądu, który orzekł wykonaną karę.

 3. Zatarcie skazania na karę określoną w § 27 ust. 5 Regulaminu, może nastąpić po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia, tylko na złożony wniosek obwinionego  do sądu, który to orzeczenie wydał. Przed zatarciem skazania nie jest możliwe ponowne przyjęcie skazanego do PZW, jako członka Związku.
ROZDZIAŁ 8

 

Postępowanie przygotowawcze

 

§ 36

 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:

  1. ustalenie czy członek PZW naruszył obowiązki określone w § 14 pkt. 1-6  Statutu PZW,

  2. wyjaśnienie okoliczności sprawy i ustalenie rozmiaru szkody,

  3. zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu koleżeńskiego.

 2. W postępowaniu przygotowawczym należy dążyć także do wyjaśnienia okoliczności, które sprzyjały popełnieniu przewinienia. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego ustalenia w tym zakresie należy przekazać właściwemu zarządowi koła PZW, okręgu PZW lub Zarządowi Głównemu PZW.

 3. Jeżeli członkostwo naruszającego przepisy ustało w związku z jego rezygnacją w kole, w którym będąc członkiem dopuścił się naruszenia Statutu PZW, sprawę należy przekazać do koła, którego jest aktualnie członkiem.

 

§ 37

Postępowanie przygotowawcze prowadzi właściwy rzecznik dyscyplinarny.

 

§ 38

W postępowaniu przygotowawczym członek PZW, obwiniony o naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt. 1-6 Statutu PZW jest stroną.

 

§ 39

Rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, w przypadku uzyskania uzasadnionych informacji o naruszeniu, przez członka PZW, obowiązków określonych w § 14 pkt. 1-6 Statutu PZW.

 

§ 40

 1. Rzecznik dyscyplinarny odmawia wszczęcia postępowania przygotowawczego w razie stwierdzenia, iż:

  1. uzyskane informacje nie dają podstaw do stwierdzenia naruszenia, przez członka PZW, obowiązków określonych w § 14 pkt. 1-6 Statutu PZW.

  2. nastąpiło przedawnienie karalności,

  3. postępowanie co do tego samego czynu i tego samego obwinionego zostało prawomocnie zakończone lub wszczęte, toczy się,

  4. zatarg osobisty, pomiędzy członkami związku został zakończony ugodą,  

  5. obwiniony zmarł,

  6. rozpoznawana sprawa jest niewielkiej wagi,

  7. szkodliwość społeczna czynu jest znikoma.

 2. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego przysługuje zażalenie w terminie 7 dni.§ 41

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia, przez członka PZW, obowiązków określonych w § 14 pkt. 1-6 Statutu PZW, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego, w którym określa czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację. Wszczęcie postępowania przygotowawczego albo wydanie postanowienia o odmowie jego wszczęcia winno nastąpić w ciągu 30 dni, od powzięcia przez rzecznika dyscyplinarnego informacji o popełnieniu przewinienia.

 

§ 42

 1. W postępowaniu przygotowawczym, rzecznik dyscyplinarny przeprowadza dowody z urzędu i na wniosek stron.

 2. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:

 1. okoliczność która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,

 2. dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,

 3. dowodu ze względów obiektywnych nie da się przeprowadzić.

 

§ 43

W toku postępowania przygotowawczego rzecznik dyscyplinarny może:

 1. przesłuchiwać świadków,

 2. gromadzić dokumenty,

 3. żądać od władz i organów Związku odpisów i kopii uchwał, protokołów oraz innych dokumentów, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy,

 4. powoływać biegłych,

 5. przeprowadzić wizję lokalną,

 6. wykonywać inne czynności, zgodne z przepisami Statutu PZW i Regulaminu, zmierzające do wyjaśnienia sprawy.

 

§ 44

 1. Każdy członek PZW, wezwany przez rzecznika dyscyplinarnego w charakterze świadka ma obowiązek stawiennictwa i złożenia zeznań. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wezwanego świadka stanowi naruszenie § 14 pkt. 1 i 2 Statutu PZW.

 2. Za zgodą rzecznika dyscyplinarnego, świadek może złożyć zeznanie w formie pisemnego oświadczenia na okoliczność zdarzeń będących przedmiotem postępowania.

§ 45

O uzupełnienie materiału dowodowego rzecznik dyscyplinarny może zwrócić się, w drodze pomocy prawnej, do innego rzecznika dyscyplinarnego lub sądu koleżeńskiego.

 

§ 46

 1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania przygotowawczego lub zebrane w jego toku dowody dają podstawę do ustalenia, że przewinienie dyscyplinarne popełnił określony członek PZW, rzecznik dyscyplinarny sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, informuje o jego treści obwinionego i umożliwia mu złożenie wyjaśnień.

 2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera wskazanie obwinionego, dokładne określenie zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i jego kwalifikacji prawnej.§ 47

 1. Obwiniony, którego poinformowano o treści zarzutów, ma prawo do złożenia wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania.

 2. Celem złożenia wyjaśnień, obwiniony winien stawić się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego.

 3. Na żądanie obwinionego należy przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy. Niestawiennictwo obrońcy nie tamuje przesłuchania.

 4. Na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, obwiniony ma prawo złożyć wyjaśnienia w formie pisemnego oświadczenia na okoliczność zdarzeń będących przedmiotem postępowania w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia.

 

§ 48

Jeżeli w toku postępowania przygotowawczego okaże się, że obwinionemu należy zarzucić czyn nie objęty wydanym uprzednio postanowieniem o przedstawieniu zarzutów albo czyn w zmienionej w istotny sposób postaci lub też, że czyn zarzucany należy zakwalifikować z innego przepisu, wydaje się niezwłocznie nowe postanowienie a o jego treści informuje obwinionego. Przepis § 47 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§ 49

 1. Jeżeli postępowanie przygotowawcze potwierdziło zasadność przedstawionych obwinionemu zarzutów, po zebraniu materiału dowodowego, rzecznik dyscyplinarny sporządza wniosek o ukaranie, który w odpowiedniej ilości egzemplarzy, wraz z aktami sprawy przekazuje do rozpoznania właściwemu sądowi koleżeńskiemu.

 2. Wniosek o ukaranie sporządza się na piśmie i powinien on zawierać;

 1. numer rejestru i określenie rzecznika dyscyplinarnego kierującego wniosek o ukaranie,

 2. imiona i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia obwinionego i aktualnie  pełnione przez niego funkcje w PZW oraz posiadane odznaczenia i tytuły honorowe,

 3. dokładne określenie  zarzucanego czynu i przyjętej kwalifikacji prawnej,

 4. uzasadnienie faktyczne i prawne,

 5. datę i własnoręczny podpis rzecznika dyscyplinarnego.

 1. Wniosek o ukaranie może zawierać również proponowaną przez rzecznika dyscyplinarnego karę.

 

§ 50

 1. Jeżeli postępowanie przygotowawcze nie dostarczyło podstaw do skierowania wniosku o ukaranie, lub wystąpiły okoliczności wskazane w § 40 ust. 1 pkt. 2-7 Regulaminu, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o jego umorzeniu.

 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego powinno zawierać;

  1. numer rejestru i określenie rzecznika dyscyplinarnego wydającego postanowienie,

  2. uzasadnienie faktyczne i prawne,

  3. datę i własnoręczny podpis rzecznika dyscyplinarnego.

 3. Jeżeli umorzenie następuje po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, postanowienie o umorzeniu powinno zawierać także;

 1. imiona i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia obwinionego i aktualnie  pełnione przez niego funkcje w PZW oraz posiadane odznaczenia i tytuły honorowe,

 2. dokładne określenie  zarzucanego czynu i przyjętej kwalifikacji prawnej,

 1. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego przysługuje zażalenie w terminie 7 dni.§ 51

 1. Postępowanie przygotowawcze powinno zakończyć się w terminie 60 dni od daty podjęcia decyzji o jego wszczęciu, z wyjątkiem spraw zawiłych lub gdy nastąpiły inne okoliczności, które nakazują jego wydłużenie. 1. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania przygotowawczego, w szczególności gdy przeciwko obwinionemu toczy się postępowanie karne, rzecznik dyscyplinarny może postępowanie zawiesić na czas trwania przeszkody.

 2. Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie.ROZDZIAŁ 9

 

Postępowanie przed Sądami Koleżeńskimi

 

§ 52

Sąd koleżeński rozpoznaje sprawę w granicach wniosku złożonego przez rzecznika dyscyplinarnego. W zakresie orzeczenia o winie i karze Sąd nie jest związany wnioskiem rzecznika dyscyplinarnego.

 

§ 53

 1. Rzecznik Dyscyplinarny przesyła do sądu koleżeńskiego, opisane i ponumerowane, akta postępowania przygotowawczego, wraz z wnioskiem o ukaranie, a także po jednym jego odpisie dla każdej ze stron.

 2. Jeżeli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom formalnym przewodniczący sądu koleżeńskiego zwraca wniosek o ukaranie rzecznikowi dyscyplinarnemu, w celu usunięcia braków w terminie 14 dni.

 3. Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom formalnym przewodniczący sądu koleżeńskiego wyznacza skład orzekający oraz, w porozumieniu z członkami składu orzekającego, termin rozprawy, a także postanawia o doręczeniu odpisu wniosku o ukaranie obwinionemu i jego obrońcy.

 4. Przewodniczący składu orzekającego wzywa na wyznaczony termin obwinionego oraz świadków, a także zawiadamia o terminie rzecznika dyscyplinarnego oraz pokrzywdzonego, jeżeli osobiście złożył zawiadomienie o popełnieniu przewinienia.

 5. W przypadku, gdy obwiniony ustanowił obrońcę, obowiązek powiadomienia obrońcy o terminie rozprawy spoczywa na obwinionym.
§ 54

Obwiniony i jego obrońca mogą przeglądać akta sprawy tylko w obecności członka sądu koleżeńskiego lub osoby upoważnionej oraz dokonywać z nich odpisów i kserokopii, za zwrotem kosztów ich wykonania.  

 

§ 55

 1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje postępowaniem tak, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności danej sprawy.

 2. Przewodniczący składu orzekającego sprawdza obecność na rozprawie wszystkich wezwanych i zawiadomionych osób. Wezwani na rozprawę członkowie Związku winni posiadać ze sobą ważną legitymację członkowską PZW.

 3. Przewodniczący składu orzekającego przyjmuje od obwinionego legitymację członkowską PZW w depozyt sądu na czas trwania rozprawy. Po zakończeniu rozprawy przewodniczący składu orzekającego zwraca legitymację w przypadku uniewinnienia obwinionego albo orzeczenia kary określonej w § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu. W przypadku orzeczenia kary określonej w § 27 ust. 3, 4 i 5 Regulaminu legitymacja pozostaje w depozycie sądu. W przypadku odwołania od orzeczenia wydanego przez sąd koleżeński w pierwszej instancji, znajdującą się w depozycie legitymację przekazuje się, w raz z aktami sądowi wyższej instancji.

 

§ 56

Po sprawdzeniu obecności przewodniczący składu orzekającego nakazuje świadkom opuszczenie sali, a następnie oddaje głos rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu odczytania wniosku o ukaranie. Gdy w rozprawie nie uczestniczy rzecznik dyscyplinarny, wniosek o ukaranie odczytuje przewodniczący składu orzekającego.

 

§ 57

 1. Po odczytaniu wniosku o ukaranie przewodniczący udziela głosu obwinionemu, celem ustosunkowania się do zarzutów i wniosku.

 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności prawidłowo wezwanego na rozprawę  lub opuszczenia sali przez obwinionego, przewodniczący prowadzi rozprawę pod jego nieobecność.

 

§ 58

Gdy obwiniony przyznaje się do zarzucanego przewinienia, a jego wina i złożone wyjaśnienia nie budzą wątpliwości sąd koleżeński może ograniczyć postępowanie do złożonych przez obwinionego wyjaśnień i na tej podstawie wydać orzeczenie.

 

§ 59

Gdy obwiniony nie przyznaje się do zarzucanego przewinienia przewodniczący składu orzekającego otwiera przewód sądowy, w celu przeprowadzenia wnioskowanych dowodów. W każdym przypadku sąd przeprowadzając postępowanie dowodowe może ograniczyć je do okoliczności budzących wątpliwości.

 

§ 60

Ciężar udowodnienia winy obwinionemu spoczywa na rzeczniku dyscyplinarnym. Dowody, w postępowaniu przed sądem przeprowadza się na wniosek stron i z urzędu. Decyzję w przedmiocie wniosku o dopuszczenie dowodu podejmuje sąd w formie postanowienia. Na postanowienie sądu w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku dowodowego zażalenie nie przysługuje.§ 61

Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:

 1. okoliczność która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,

 2. dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,

 3. dowodu ze względów obiektywnych nie da się przeprowadzić.

 

§ 62

 1. Sąd koleżeński może wydać orzeczenie, gdy obwiniony bez uzasadnionych przyczyn nie stawił się na rozprawę, pomimo prawidłowego wezwania wraz z doręczeniem odpisu wniosku o ukaranie.

 2. W razie nienadejścia dowodu doręczenia na dzień rozprawy sąd koleżeński może, w ciągu następnych dwóch tygodni, wydać na posiedzeniu niejawnym orzeczenie zaoczne, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia. Orzeczenie podlega doręczeniu na zasadach ogólnych.

 

§ 63

 1. Świadków przesłuchuje się pod nieobecność innych świadków, którzy nie składali jeszcze zeznań.

 2. Przewodniczący składu orzekającego uprzedza świadków o obowiązku mówienia prawdy.

 3. Każdy członek PZW, wezwany przed sąd koleżeński w charakterze świadka ma obowiązek stawiennictwa i złożenia zeznań. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wezwanego świadka stanowi naruszenie § 14 pkt. 1 i 2 Statutu PZW.

§ 64

 1. W czasie rozprawy, dla wyjaśnienia sprzeczności, sąd koleżeński może wydać postanowienie o odczytaniu protokołów przesłuchań obwinionego, świadków i innych dokumentów znajdujących się w aktach.Można także przeprowadzić konfrontację pomiędzy przesłuchiwanymi osobami.

 2. Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego, a uczynienie tego w ramach rozprawy nie jest możliwe, sąd odracza rozprawę i wyznacza nowy termin.

 3. O uzupełnienie materiału dowodowego sąd może zwrócić się, w drodze pomocy prawnej, do rzecznika dyscyplinarnego lub innego sądu koleżeńskiego.

 4. Sąd koleżeński celem uzupełnienia materiału dowodowego może powołać biegłych, a w razie konieczności przeprowadzić wizję lokalną.§ 65

Postępowanie przed sądem koleżeńskim powinno zakończyć się na pierwszej rozprawie. Przewodniczący składu orzekającego może wyjątkowo odroczyć rozprawę dla przeprowadzenia dowodu lub z innej ważnej przyczyny.

 

§ 66

Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela głosu kolejno; rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy jeżeli występuje w sprawie i obwinionemu.

 

§ 67

 1. Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego, sąd koleżeński po odbyciu narady wydaje orzeczenie, w którym:

 1. uznaje obwinionego za winnego zarzucanego przewinienia i wymierza mu karę,

 2. uniewinnia obwinionego od zarzutu popełnienia zarzucanego mu przewinienia,

 3. umarza postępowanie, w przypadkach określonych w § 33 ust. 1 Regulaminu.

 1. W naradzie poprzedzającej wydanie orzeczenia, mogą brać udział tylko członkowie składu orzekającego. Podczas narady na sali, poza składem orzekającym, obecny może być tylko protokolant. Po odbyciu narady następuje głosowanie nad orzeczeniem. Orzeczenie zapada większością głosów.

 2. Przegłosowany członek składu orzekającego może zgłosić zdanie odrębne, które musi pisemnie uzasadnić.

 

§ 68

 1. Przewodniczący składu orzekającego odczytuje orzeczenie wraz z uzasadnieniem.

 2. W sprawach zawiłych przewodniczący składu orzekającego odczytując orzeczenie może poprzestać na ustnym przedstawieniu motywów rozstrzygnięcia. W takich przypadkach przewodniczący składu orzekającego sporządza pisemne uzasadnienie orzeczenia i przesyła je stronom postępowania w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.

 3. Sąd wydając orzeczenie poucza strony o trybie i terminach wniesienia odwołania.

 4. Orzeczenie sądu uprawomocnia się po 14 dniach od daty odczytania orzeczenia wraz z uzasadnieniem, a w przypadku wskazanym w § 68 ust. 2 Regulaminu, w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

 5. Sąd z urzędu stwierdza na oryginale orzeczenia jego prawomocność.

 

§ 69

 1. Z przebiegu posiedzenia i rozprawy sporządza się protokół, który powinien zawierać:

  1. nazwę i skład osobowy sądu, termin i miejsce rozprawy oraz oznaczenie  stron,

  2. przebieg rozprawy oraz oświadczenia  i wnioski jej uczestników,

  3. wydane w toku rozprawy postanowienia,

  4. stwierdzenia innych okoliczności dotyczących przebiegu rozprawy.

 2. Protokół z posiedzenia i z rozprawy podpisują niezwłocznie przewodniczący składu orzekającego i protokolant.

 

§ 70

 1. Orzeczenie sądu koleżeńskiego sporządza się na piśmie, które powinno zawierać:

 1. nazwę sądu oraz termin i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,

 2. imiona i nazwiska członków składu orzekającego, rzecznika, obrońcy,

 3. imiona i nazwiska, imię ojca, datę urodzenia obwinionego i aktualnie  pełnione przez niego funkcje w PZW oraz posiadane odznaczenia i tytuły honorowe,

 4. dokładne określenie  zarzucanego czynu i przyjętej kwalifikacji prawnej,

 5. uzasadnienie faktyczne i prawne,

 6. pouczenie o prawie i sposobie wniesienia odwołania.

 1. Uzasadnienie powinno zawierać, które fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich oparł się dowodach i dlaczego nie dał wiary dowodom  przeciwnym,  a także przytoczenie okoliczności, które sąd wziął pod  uwagę przy orzekaniu kary.

 2. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.

 3. Uzasadnienie orzeczenia sporządza przewodniczący składu orzekającego, a w przypadku gdy zgłosi zdanie odrębne – wyznaczony przez niego członek składu orzekającego.

 4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się na piśmie stronom.

 5. Postanowienie podlegające zaskarżeniu powinno posiadać uzasadnienie.§ 71

 1. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole, orzeczeniu i postanowieniu może nastąpić w każdym czasie z urzędu lub na wniosek. O sprostowaniu zawiadamia się strony, a o nieuwzględnieniu wniosku, osobę, która zgłosiła wniosek o sprostowanie.

 2. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w orzeczeniu i postanowieniu następuje w formie postanowienia, które wydaje przewodniczący składu orzekającego w danej sprawie. Na postanowienie w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej przysługuje zażalenie w terminie 7 dni.§ 72

Wszczęcie postępowania przed sądem koleżeńskim powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty złożenia wniosku, wraz z aktami, przez rzecznika dyscyplinarnego.ROZDZIAŁ 10

 

Dobrowolne poddanie się karze

 

§ 73

 1. Jeżeli podejrzany w postępowaniu przygotowawczym, przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego, przyzna się do popełnienia zarzucanego mu przewinienia i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a szkoda wyrządzona przewinieniem została naprawiona, rzecznik dyscyplinarny może zaproponować podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze opisanej w § 16 ust. 2 pkt. 1-4 Statutu PZW.

 2. Jeżeli podejrzany wyraża zgodę na proponowaną przez rzecznika dyscyplinarnego karę – rzecznik przesyła akta sprawy właściwemu sądowi koleżeńskiemu, wraz z wnioskiem o ukaranie zawierającym uzgodnioną propozycję kary.

 3. Właściwy sąd koleżeński w przypadku wskazanym w § 73 ust. 1 i 2 Regulaminu, uznając zasadność złożonego wniosku o dobrowolne poddanie się karze, po zapoznaniu się z aktami sprawy, wydaje orzeczenie bez przeprowadzania rozprawy na posiedzeniu niejawnym.

 

§ 74

W przypadku gdy sąd koleżeński uzna, że okoliczności sprawy budzą wątpliwości albo proponowana kara jest nieodpowiednia, kieruje sprawę na rozprawę – na zasadach ogólnych.ROZDZIAŁ 11

 

Postępowanie odwoławcze

 

§ 75

 1. Od każdego orzeczenia wydanego przez sąd koleżeński pierwszej instancji służy obwinionemu i właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, prawo złożenia odwołania, w terminie 14-dni od daty otrzymania odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Obwiniony składający odwołanie, wpłaca kaucję na koszty postępowania w ryczałtowej kwocie 100 zł, gdy w pierwszej instancji orzekał sąd koleżeński koła lub sąd międzykołowy albo 200 zł, gdy w pierwszej instancji orzekał sąd wyższego rzędu. Kaucję wnosi się na konto zarządu, przy którym działa sąd odwoławczy. Sąd pierwszej instancji ogłaszając orzeczenie powinien podać numer konta, na który należy wpłacić kaucję. W przypadku nie podania konta obwiniony nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji braku pouczenia. W przypadku braku pouczenia sąd pierwszej instancji wzywa do uiszczenia kaucji w terminie 14 dni pod rygorem odrzucenia odwołania.

 2. Kaucja ulega zwrotowi, gdy odwołanie zostało uwzględnione w istotnym zakresie. O zwrocie kaucji decyduje sąd odwoławczy w orzeczeniu. Środki uzyskane z kaucji przeznacza się na działalność statutową.

 3. Odwołanie wniesione po terminie lub bez opłaconej kaucji jest bezskuteczne i podlega odrzuceniu.

 4. Odwołanie wnosi się do sądu wyższego szczebla za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie.

 5. Odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przez Główny Sąd Koleżeński wnosi się do Głównego Sądu Koleżeńskiego i jest ono rozpatrywane przez ten sąd w innym składzie.§ 76

 1. Przewodniczący sądu koleżeńskiego pierwszej instancji otrzymując odwołanie, bada czy zostało ono wniesione w terminie i pochodzi od osoby uprawnionej.

 2. Przewodniczący sądu koleżeńskiego, do którego wpłynęło odwołanie, w przypadku stwierdzenia, iż pochodzi ono od osoby nieuprawnionej lub zostało wniesione po terminie – postanawia o jego odrzuceniu. Na postanowienie przewodniczącego sądu koleżeńskiego w tym zakresie przysługuje zażalenie.

 3. Jeżeli przewodniczący sądu koleżeńskiego, do którego wpłynęło odwołanie stwierdzi, iż pochodzi ono od osoby uprawnionej i zostało wniesione w terminie – przesyła je wraz z aktami sprawy do sądu drugiej instancji.

 4. Przewodniczący sądu koleżeńskiego drugiej instancji wyznacza skład orzekający i termin rozprawy odwoławczej oraz zawiadamia o tym terminie rzecznika dyscyplinarnego składającego wniosek o ukaranie do sądu koleżeńskiego pierwszej instancji oraz obwinionego.  

 5. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym członek składu orzekającego – sprawozdawca, przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego orzeczenia oraz zarzuty i wnioski odwoławcze jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia koleżeńskiego sądu odwoławczego. W miarę potrzeby odczytuje się z akt poszczególne ich części.

 6. Odwoławczy sąd koleżeński nie przeprowadza postępowania dowodowego co do istoty sprawy. Sąd odwoławczy może jednak w wyjątkowych wypadkach, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania.

 7. Skład orzekający rozpatrujący odwołanie, w przypadku uznania konieczności uzupełnienia materiału dowodowego może odroczyć rozprawę wyznaczając nowy termin, o którym zawiadamia strony.

 8. Skład orzekający po zapoznaniu się z przebiegiem postępowania sądu pierwszej instancji oraz treścią zaskarżonego orzeczenia, a także  zarzutami  i wnioskami odwołania, wydaje orzeczenie.

 9. Jeżeli sąd odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego uzna, iż materiał dowodowy został zgromadzony w całości orzeka o:

 1. utrzymaniu w mocy lub zmianie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części,

 2. umorzeniu postępowania w przypadkach przewidzianych w § 33 ust. 1 Regulaminu,

 1. Sąd odwoławczy nie może orzec o uznaniu obwinionego za winnego zarzucanego przewinienia w przypadku, gdy w pierwszej instancji zapadło orzeczenie wskazane w § 67 ust. 1 pkt  3 Regulaminu.

 2. Jeżeli sąd odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego uzna, iż materiał dowodowy wymaga uzupełnienia a jego uzupełnienie w trybie ust. 6 Regulaminu nie jest możliwe, orzeka o uchyleniu w całości lub w części zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu sprawy w uchylonym zakresie sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

 3. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść obwinionego tylko wtedy, gdy wniesiono odwołanie na jego niekorzyść.

 4. Odwołanie wniesione na niekorzyść obwinionego może spowodować orzeczenie także na jego korzyść.

 5. Rozpoznając sprawę po uchyleniu orzeczenia sąd pierwszej instancji może ograniczyć się jedynie do przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie wskazanym przez sąd odwoławczy i niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy. Pozostałe dowody uznaje się za przeprowadzone.

 6. Rozpoznając sprawę po uchyleniu orzeczenia sąd pierwszej instancji może, uznając obwinionego za winnego zarzucanego przewinienia, orzec karę surowszą od wymierzonej przy pierwszym rozpoznaniu sprawy jedynie wówczas, gdy apelacja w wyniku której wyrok został uchylony do ponownego rozpoznania, skierowana była na niekorzyść obwinionego.

 

§ 77

 1. Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu koleżeńskiego w przypadkach określonych w Regulaminie. Zażalenie na postanowienie sądu koleżeńskiego wnosi się do sądu wyższego szczebla za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, a w przypadku stron nieobecnych przy jego ogłoszeniu – od doręczenia odpisu postanowienia.

 2. Zażalenie wniesione po terminie jest bezskuteczne i podlega odrzuceniu.

 

§ 78

 1. Jeżeli niedotrzymanie terminów wniesienia odwołania i zażalenia nie nastąpiło z winy strony, może ona w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody, złożyć wniosek o przywrócenie terminu wraz z uzasadnieniem okoliczności uchybienia tego terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana.

 2. Wniosek o przywrócenie terminu rozpoznaje przewodniczący składu orzekającego w danej sprawie.

 3. Na postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu przysługuje zażalenie. Zażalenie rozpatruje sąd wyższej instancji.   

 

§ 79

Wszczęcie postępowania przed odwoławczym sądem koleżeńskim powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty przekazania akt sprawy przez sąd pierwszej instancji, wraz z odwołaniem.


ROZDZIAŁ 12

 

Rewizja prawomocnych orzeczeń

 

§ 80

 1. Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd Koleżeński na podstawie skierowanego do Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego umotywowanego wniosku:

 1. Prezesa Zarządu Głównego PZW,

 2. Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW,

 3. Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PZW,

 4. ukaranego, za pośrednictwem osób wymienionych w punktach 1-3.

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania w trybie rewizji może być złożony przez uprawniony podmiot, w terminie 6-miesięcy  od uprawomocnienia się orzeczenia tylko jeden raz w danej sprawie.

 2. Przepis § 75 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.§ 81

 1. Podstawą wniosku o rewizję prawomocnego orzeczenia może być wyłącznie:

 1. stwierdzenie rażącego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia,

 2. ujawnienie nowych istotnych faktów i dowodów, które z przyczyn niezależnych od strony nie mogły zostać przedstawione przed sądem orzekającym w sprawie, a  mogły mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

 1. Wniosek ukaranego podlega rozpoznaniu przez podmioty wymienione w § 80 ust. 1 pkt. 1-3.

 2. Na odmowę wniesienia wniosku o rewizję zażalenie nie przysługuje.§ 82

 1. Po wpłynięciu wniosku o rewizję, podlega ona rozpoznaniu przez pięcioosobowy skład orzekający Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 2. Skład orzekający Głównego Sądu Koleżeńskiego, po rozpoznaniu wniosku i analizie akt sprawy na posiedzeniu niejawnym orzeka o:

  1. uznaniu wniosku za bezzasadny, wobec nie zaistnienia przesłanek z § 81 Regulaminu,

  2. uchyleniu prawomocnego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi w pierwszej instancji, w innym składzie – w przypadku konieczności uzupełnienia postępowania dowodowego.

  3. uchyleniu prawomocnego orzeczenia i przekazaniu sprawy do rozpoznania sądowi, w którym doszło do naruszenia przepisów postępowania, w innym składzie.§ 83

W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy dotyczące postępowania odwoławczego zawarte w rozdziale 11 Regulaminu.

 

§ 84

Akta spraw zakończonych prawomocnymi orzeczeniami przekazuje się sądowi pierwszej instancji.ROZDZIAŁ 13

 

Postępowanie w sprawie zatarcia skazania

 

§ 85

 1. Przewodniczący sądu koleżeńskiego po otrzymaniu wniosku o zatarcie kary sprawdza jego poprawność, wyznacza termin posiedzenia sądu, na który w razie potrzeby wzywa wnioskodawcę i rzecznika dyscyplinarnego.

 2. Sąd rozpoznaje wniosek w trzyosobowym składzie. Postanowienie w przedmiocie wniosku uprawomocnia się w terminie 7 dni od daty wydania postanowienia. Odpis postanowienia na piśmie doręcza się stronom.

 3. Rozstrzygając w przedmiocie zatarcia skazania sąd bada czy cele kary zostały osiągnięte, a w szczególności czy skazany ponownie nie popełnił przewinienia.  

 4. Od postanowienia w przedmiocie zatarcia skazania stronom służy zażalenie do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie.

 5. Przepis § 76 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.


ROZDZIAŁ 14

 

Postępowanie wykonawcze

 

§ 86

Rzecznik dyscyplinarny nadzoruje wykonanie kary orzeczonej przez sąd koleżeński PZW poprzez przyjęcie do depozytu legitymacji członkowskiej i dokonanie wpisu do karty ewidencyjnej orzeczonej kary.
ROZDZIAŁ 15

 

Przepisy końcowe i przejściowe

 

§ 87

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do spraw przekazanych sądom koleżeńskim do rozpoznania na podstawie wniosku o ukaranie, po wejściu w życie niniejszego Regulaminu, a także do spraw przekazanych przez sądy odwoławcze w części dotyczącej orzeczeń uchylonych i przekazanych do ponownego rozpoznania.

 2. Jeżeli pod rządem poprzedniego Regulaminu nastąpiło przedawnienie karalności przewinienia, stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy.

 3. Do spraw niezakończonych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy § 34.


INSTRUKCJA

pracy sądów koleżeńskich PZW

 

I

Postanowienia ogólne

 

 1. W razie stwierdzenia - w związku z rozpoznawaną sprawą - istotnego naruszania przepisów związkowych albo poważnych nieprawidłowości w działaniu władz i ogniw PZW lub innej komórki organizacyjnej, sąd koleżeński zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach nadrzędną instancję organizacyjną Związku, a w miarę potrzeby komisje rewizyjne.

 2. Zaleca się członkom sądów koleżeńskich noszenie odznaki PZW podczas wykonywania czynności sądowych.II

Organizacja i organy sądów

 

 1. Sądy koleżeńskie są wybierane na wszystkich szczeblach Związku, a mianowicie :

a) na szczeblu centralnym-Główny Sąd Koleżeński

b) na szczeblu okręgu-Okręgowy Sąd Koleżeński

c) na szczeblu koła-Sąd Koleżeński Koła, lub kilku kół

 1. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn w Kole nie wybrano sądu koleżeńskiego, wtedy sprawy dotyczące tego Koła rozpatruje Okręgowy Sąd Koleżeński.

 2. Główny Sąd Koleżeński sprawuje nadzór nad wszystkimi sądami koleżeńskimi PZW, a okręgowe sądy koleżeńskie nad sądami koleżeńskimi  kół w ramach własnego okręgu.

 3. Nadzór organizacyjny polega na wykonywaniu uprawnień statutowych w zakresie zawieszania poszczególnych członków lub całego składu osobowego, na przeprowadzaniu kontroli poprawności działania sądów niższego szczebla oraz wykonywaniu innych czynności przewidzianych Regulaminem i instrukcją, a ponadto na podejmowaniu uchwał wiążących sądy koleżeńskie niższego szczebla w kwestiach organizacyjnych.

Nadzór merytoryczny sprawowany jest  wyłącznie w oparciu o przepisy Regulaminu.

 1. Sądy koleżeńskie wyższych instancji są uprawnione do prowadzenia szkoleń i instruktaży dla sądów niższych szczebli.

 2. Sądy koleżeńskie wszystkich szczebli oprócz sprawozdań liczbowych sporządzają również część opisową.

Ustala się następujące terminy składania sprawozdań :

 1. Sąd Koła, lub kilku kół - do właściwego sądu okręgowego do końca kwietnia każdego roku oraz na walnym zgromadzeniu członków,

 2. Okręgowy sąd liczbowo - opisowe z własnej działalności i zbiorcze z działalności podległych sądów Kół do miesiąca maja, raz do roku, Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu, natomiast Okręgowemu Zjazdowi Delegatów, raz na cztery lata.

 3. Główny Sąd Koleżeński sporządza zbiorcze czteroletnie sprawozdanie dla celów instruktażowo – szkoleniowych.

 4. Ponadto raz na cztery lata przedstawia sprawozdanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

 1. Przewodniczący sądów koleżeńskich poszczególnych szczebli kierują całokształtem pracy danego sądu.

Przewodniczący sądów wyższych szczebli organizują wypełnianie dyspozycji pkt. 4 rozdziału II niniejszej instrukcji.

 1. Przewodniczącego sądu podczas jego nieobecności zastępuje zastępca przewodniczącego lub wyznaczony członek prezydium.

9.1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz sądu wyższej instancji są powołani do nadzoru nad sądami niższych instancji zgodnie z dyspozycją pkt. 4 rozdziału II niniejszej instrukcji.

9.2. Osoby wykonujące nadzór mogą być obecne na rozprawach prowadzonych przez sądy niższej instancji z uwzględnieniem przepisów Regulaminu.

10. Przewodniczący sądu koleżeńskiego oprócz zadań określonych w pkt. 7  części II

wykonuje następujące obowiązki :

 • reprezentuje sąd na zewnątrz i w PZW,

 • powołuje składy orzekające i przydziela im sprawy do rozpatrzenia,

 • dba o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądu,

 • utrzymuje kontakt z zarządem PZW właściwego szczebla przez udział w jego posiedzeniach i pracach,  zwłaszcza mających na celu działalność wychowawczą i dyscyplinarną członków PZW.

11.    Zakres obowiązków dla członków sądu ustalają jego przewodniczący.

12.1. W przypadku zdekompletowania sądu w okresie kadencji dopuszcza się uzupełnienie jego składu przez powołanie nowych członków spośród członków PZW spełniających wymogi statutowe zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 Statutu PZW.

12.2. Liczba członków sądu dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków sądów wybranych przez właściwe Zjazdy lub Walne Zgromadzenia.

12.3. Powołanie nowych członków w drodze doboru wymaga uchwały plenarnego posiedzenia danego sądu.

12.4.W przypadku zdekompletowania składu sądu przekraczającego 1/2 liczby pochodzących z wyboru, właściwy zarząd na wniosek przewodniczącego sądu lub sądu sprawującego nadzór, zwołuje zgodnie ze stosownym przepisem Statutu Nadzwyczajny Zjazd lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla dokonania wyborów uzupełniających. Musi to nastąpić najpóźniej w okresie 3-miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

 1. Do kompetencji plenarnego posiedzenia sądu należy przyjmowanie sprawozdań z działalności sądu, określenie kierunków pracy i wykonywanie innych czynności, a także w przypadku sądów nadzorujących przyjmowanie i ocena informacji z działalności sądów podległych.

 2. Na podstawie § 62 Statutu PZW oraz § 14 ust 2 Regulaminu w przypadku utworzenia przez 2 lub więcej kół wspólnego sądu koleżeńskiego, zwanego dalej sądem międzykołowym należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Członkami sądu międzykołowego mogą być wyłącznie członkowie sądów koleżeńskich wybrani na Walnych Zgromadzeniach Kół.

 2. Przy tworzeniu sądów międzykołowych obowiązuje zasada dobrowolności, co oznacza, że Walne Zgromadzenie Koła podejmuje uchwałę o przystąpieniu tego sądu do sądu międzykołowego.

 3. Zaleca się tworzenie sądu miedzykołowego dla terenu obejmującego jeden powiat/rejon.

 4. Członkowie sądu międzykołowego powołują przewodniczącego sądu, jego zastępcę i sekretarza oraz ustalają siedzibę sądu.

 5. Koszty funkcjonowania sądu międzykołowego ponoszą w częściach równych koła, które przystąpiły do porozumienia.

 6. Właściwość rzeczową i miejscową sądu międzykołowego określają przepisy Statutu PZW oraz Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków Polskiego Związku Wędkarskiego dotyczące Sądu Koleżeńskiego Koła.III

Członkowie sądów koleżeńskich

 

 1. Członkiem sądu koleżeńskiego może być członek PZW spełniający warunki ustanowione w Statucie PZW, który został wybrany do pełnienia tej funkcji przez właściwy Zjazd lub Walne Zgromadzenie.

 2. Członkowie sądu koleżeńskiego  w sprawowaniu swojej funkcji są niezawiśli i podlegają w zakresie orzekania wyłącznie przepisom Statutu i regulaminu sądów PZW.

 3. Członek sądu koleżeńskiego korzysta ze szczególnej ochrony i w związku z tym nie może być pociągany do odpowiedzialności bez zezwolenia nadrzędnego sądu koleżeńskiego. Do czasu wydania zezwolenia, mogą być wykonywane czynności wstępne przez rzecznika dyscyplinarnego, a przewodniczący danego sądu zawiesza go w czynnościach. Odmowa zezwolenia, o którym mowa wyżej powoduje nieważność zawieszenia.

 4. Ustanie funkcji członka sądu koleżeńskiego następuje w przypadku ustąpienia lub odwołania.

 1. ustąpienie wymaga złożenia rezygnacji na piśmie,

 2. odwołanie /poza przypadkiem wskazanym w pkt. 4/ następuje także w razie:

 • bezczynności lub zaniechania pełnienia powierzonych obowiązków /np. nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach/,

 • utraty członkostwa PZW /wykluczenie/, zgonu.

Odwołanie członka sądu okręgowego lub sądu Koła wymaga uchwały właściwego sądu.

 1. Odwołanie członka Głównego Sądu koleżeńskiego wymaga uchwały plenarnego posiedzenia tego sądu.IV

 

Posiedzenia sądu koleżeńskiego

 

 1. Posiedzenia plenarne sądu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak  niż dwa razy  w roku.

 2. Posiedzenia plenarne lub prezydium zwołuje przewodniczący danego sądu.

 3. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia członkowie sądu oraz osoby zaproszone mają być powiadomieni nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym posiedzeniem.

 4. Sąd koleżeński wyższego szczebla może wprowadzić obowiązek powiadamiania go o terminach posiedzenia sądu niższego szczebla.

 5. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący lub wyznaczony członek prezydium.

 1. Decyzje podejmowane na posiedzeniach wymagają uchwały.

 2. Dla ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność więcej niż połowy członków sądu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

6.3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów  rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

7.1.  Przebieg posiedzenia plenarnego i innych posiedzeń musi być protokołowany.

7.2. Kopie protokołów posiedzeń GSK, o ile spełniają funkcję instruktażową, przekazuje się okręgowym sądom koleżeńskim.

7.3  Instrukcja sądu koleżeńskiego stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

INSTRUKCJA

pracy rzeczników dyscyplinarnych PZW 1. Powołania rzeczników dyscyplinarnych dokonuje na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd w nowej kadencji, na okres jej trwania.

 2. Rzecznik dyscyplinarny, po zakończeniu kadencji, przekazuje dokumenty prowadzonych spraw zarządowi, który go powołał lub nowo powołanemu rzecznikowi.

 3. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być powołany członek Związku o nieposzlakowanej opinii, nienagannej postawie etyczno-moralnej oraz legitymujący się, co najmniej 5 letnim stażem. Staż ten może być skrócony przez zarząd koła, zarząd okręgu lub Zarząd Główny.

 4. W uzasadnionych przypadkach zarząd może powołać więcej niż jednego rzecznika lub rzecznika do prowadzenia konkretnej sprawy.

 5. Instrukcja rzeczników dyscyplinarnych stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.WAŻNE INFORMACJE

 

Elektroniczny zapis niniejszego Regulaminu zamieszczony został na stronie internetowej Głównego Sądu Koleżeńskiego. Adres strony www.pzw.org.pl/gsk na portalu PZW. Strona dostępna jest również w zakładce „na skróty” na wszystkich stronach internetowych naszego portalu.

Kontakt z Głównym Sądem Koleżeńskim poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na tej stronie internetowej znajdują się wszystkie wzory druków używanych w pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych.

 

Najnowsze Posty na forum

Forum wyłączone

Logowanie

Wsparcie

Jeśli uważasz, że to co robi autor jest przydatne, możesz go dobrowolnie wesprzeć.

PayPal.Me/MarekMalman

Zrzutka

Kto jest On Line

Odwiedza nas 782 gości oraz 0 użytkowników.

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/marfish/domains/marfish.pl/public_html/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem