Share this post on:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Marek Malman zamieszkały w Pyrzycach przy ulicy Dąbrowskiego 10a/3, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 15.11.2021 r. do 15.12.2021 r.
 3. Nagrodą w konkursie jest powieść fantasy Król Myśli w wersji papierowej, opatrzona specjalną dedykacją dla zwycięzcy i autografem autora. Zwycięzca konkursu otrzyma dwa pierwsze tomy powieści natychmiast po rozstrzygnięciu konkursu, zaś trzeci tom zaraz po jego wydrukowaniu (III tom powieści Król Myśli jest w trakcie tworzenia, jego wydanie planowane jest w drugiej połowie 2022 roku).
 4. Zdjęcia biorące udział w konkursie należy przesyłać wyłącznie na adres marekmalman@gmail.com. Wysłanie zdjęcia jest jednoznaczne z upoważnieniem Organizatora, do opublikowania wizerunku osoby biorącej udział w konkursie na Facebooku, Twitterze i Linkedin, w celu organizacji konkursu.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://marfish.pl/konkurs-biblioteka-krola-mysli/
  b) spełnienie warunków podanych w §3.
  c) w Konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny organizatora. d) w III Edycji konkursu Biblioteka Króla Myśli mogą wziąć udział osoby, które nadesłały zdjęcia do pierwszej edycji oprócz zwycięzcy tamtego konkursu. W takim wypadku osoby te nie muszą wykonywać kolejnego zdjęcia, muszą natomiast poinformować e-mailem (marekmalman@gmail.com) Organizatora o chęci wzięcia udziału w III Edycji Konkursu (wykonanie kolejnego zdjęcia nie jest w przypadku tych osób konieczne, nie jest też zakazane).

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie sobie zdjęcia na tle budynku biblioteki i przesłanie tego zdjęcia na adres marekmalman@gmail.com (ETAP I), a następnie zdobycie największej ilości polubień tego zdjęcia (ETAP II).
 2. Zdjęcie zgłoszone do konkursu najlepiej, aby było tak zrobione, by można było zidentyfikować bibliotekę. Jeśli na zdjęciu nazwa biblioteki nie jest widoczna, uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o tym, która biblioteka jest w tle.
 3. Zdjęcia nie mogą mieć żadnego zabarwienia politycznego i ideologicznego.
 4. Nagrodę otrzyma ta osoba, której zdjęcie zdobędzie najwięcej „lajków” spośród wszystkich zdjęć nadesłanych do konkursu i umieszczonych na Facebooku w specjalnie dla potrzeb tego konkursu utworzonym albumie na stronie „W świecie Króla Myśli” prowadzonej przy profilu organizatora na Facebooku: ALBUM II EDYCJA KONKURSU BIBLIOTEKA KRÓLA MYŚLI. Oprócz autora zdjęcia laureatem jest także biblioteka, na której tle zdjęcie to zostało zrobione. Organizator konkursu poinformuje o tym fakcie drogą mejlową wszystkie biblioteki, które znajdują się w tle nadesłanych zdjęć.
 5. Polubienia zdjęć można zdobywać od ogłoszenia konkursu aż do jego zakończenia.
 6. Polubienie strony W ŚWIECIE KRÓLA MYŚLI oraz zasubskrybowanie kanału Youtube W świecie Króla Myśli nie są konieczne, ale będą mile widziane.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 8. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 10. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 11. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny jest Organizator konkursu.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (opcjonalnie).
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczestników zostaną usunięte z bazy danych Organizatora, pozostaną natomiast przysłane zdjęcia, które będą widoczne nadal w albumie na Facebooku, o którym mowa powyżej, oraz na stronach Księgarenki Marfish.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Share this post on:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *