Share this post on:

Teoria Izaaka Newtona, znana również jako mechanika klasyczna, składa się z trzech fundamentalnych praw ruchu oraz prawa powszechnego ciążenia, które opisują ruch obiektów w przestrzeni i czasie.

1. Prawo bezwładności (I zasada dynamiki):

Ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, dopóki nie zostanie na nie oddziaływana siła zewnętrzna. Innymi słowy, obiekt nie zmienia swojego stanu ruchu, dopóki coś go nie zmusi.

2. Prawo dynamiki (II zasada dynamiki):

Siła działająca na ciało jest proporcjonalna do iloczynu masy tego ciała i jego przyspieszenia.

Matematycznie wyraża się to wzorem:

F = m * a

gdzie:

 • F – siła [N]
 • m – masa ciała [kg]
 • a – przyspieszenie ciała [m/s²]

3. Prawo akcji i reakcji (III zasada dynamiki):

Na każde działanie istnieje równe i przeciwdziałające oddziaływanie. Oznacza to, że gdy jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze ciało siłą o tej samej wartości, ale o przeciwnym kierunku.

4. Prawo powszechnego ciążenia:

Każde dwa ciała o masie przyciągają się wzajemnie siłą grawitacji. Siła ta jest proporcjonalna do iloczynu mas obu ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami masy.

Matematycznie wyraża się to wzorem:

F = G * (m₁ * m₂) / r²

gdzie:

 • F – siła grawitacji [N]
 • G – stała grawitacji (6,67430 x 10⁻¹¹ N m²/kg²)
 • m₁ – masa pierwszego ciała [kg]
 • m₂ – masa drugiego ciała [kg]
 • r – odległość między środkami masy obu ciał [m]

Teoria Newtona zrewolucjonizowała nasze rozumienie wszechświata i stanowiła fundament mechaniki przez ponad 200 lat. Choć w XX wieku mechanika klasyczna została uzupełniona przez teorię względności Einsteina i mechanikę kwantową, nadal odgrywa ona kluczową rolę w opisywaniu ruchu obiektów w wielu dziedzinach nauki i inżynierii.

Dodatkowe informacje:

 • Oprócz praw ruchu i powszechnego ciążenia, Newton wniósł również znaczący wkład w optykę, matematykę i inne dziedziny nauki.
 • Teoria Newtona była krytykowana na przestrzeni dziejów, ale nadal stanowi ona solidny fundament dla naszego rozumienia ruchu obiektów.
 • Istnieje wiele zasobów online i offline, które mogą pomóc Ci dowiedzieć się więcej o teorii Newtona i jej zastosowaniach.

Przykład wyjaśniający prawo bezwładności (I zasada dynamiki).

Sytuacja: Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i nagle hamuje.

Zjawisko: Twoje ciało ma tendencję do przesuwania się do przodu, nawet po zatrzymaniu się samochodu. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona, ciało pozostaje w ruchu jednostajnym prostoliniowym, dopóki nie zostanie na nie oddziaływana siła zewnętrzna. W tym przypadku siłą hamującą jest siła tarcia między kołami i drogą, działająca na samochód. Siła ta powoduje, że samochód zwalnia, ale twoje ciało, nie mając z nią bezpośredniego kontaktu, nadal porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (w tym przypadku do przodu) przez pewien czas, zanim siła tarcia między siedzeniem a twoim ciałem nie spowoduje jego zatrzymania.

Inne przykłady:

 • Gdy stoisz na łyżwach i nagle przestajesz się odpychać, masz tendencję do przesuwania się dalej po lodzie.
 • Kiedy rzucasz piłkę w górę, nadal porusza się ona do góry przez pewien czas po wyrzuceniu, dopóki siła grawitacji nie pokona jej prędkości i nie spowoduje jej spadnięcia.
 • Gdy samochód skręca, pasażerowie odczuwają siłę bezwładności, która spycha ich na zewnątrz zakrętu.

Wniosek: Prawo bezwładności wyjaśnia, dlaczego obiekty mają tendencję do zachowania swojego stanu ruchu, dopóki nie zostaną na nie oddziaływane siły zewnętrzne. Jest to fundamentalna zasada mechaniki klasycznej, która ma wiele zastosowań w życiu codziennym i w nauce.

Przykład wyjaśniający prawo dynamiki (II zasada dynamiki):

Sytuacja: Wyobraź sobie, że pchasz wózek o określonej masie po równym podłożu.

Zjawisko: Zauważysz, że im większą siłą naciskasz na wózek, tym szybciej będzie on się rozpędzał. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona, siła działająca na ciało jest proporcjonalna do iloczynu masy tego ciała i jego przyspieszenia. Oznacza to, że im większa siła (F), tym większe przyspieszenie (a) wózka (przy założeniu stałej masy (m)).

Matematycznie wyraża się to wzorem:

F = m * a

W tym przypadku:

 • Siła (F): Siła nacisku, którą wywierasz na wózek.
 • Masa (m): Masa wózka.
 • Przyspieszenie (a): Przyspieszenie, z jakim wózek się rozpędza.

Inne przykłady:

 • Kopnięcie piłki o większej sile powoduje jej szybsze przemieszczanie się.
 • Cięższy samochód potrzebuje więcej siły, aby rozpędzić się do tej samej prędkości co lżejszy samochód.
 • Astronauta poruszający się w przestrzeni kosmicznej potrzebuje niewielkiej siły, aby nadać sobie duże przyspieszenie, ponieważ jego masa w próżni jest znacznie mniejsza.

Wniosek: II zasada dynamiki Newtona wyjaśnia, jak siła wpływa na ruch obiektów. Im większa siła, tym większe przyspieszenie obiektu o stałej masie. Zasada ta ma szerokie zastosowanie w fizyce i inżynierii, m.in. w projektowaniu pojazdów, maszyn i urządzeń.

Przykład wyjaśniający prawo akcji i reakcji (III zasada dynamiki):

Sytuacja: Wyobraź sobie, że stoisz na deskorolce i rzucasz ciężką piłką w przód.

Zjawisko: Po rzuceniu piłki, deskorolka zacznie się toczyć w kierunku przeciwnym do kierunku rzutu piłki. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona, na każde działanie istnieje równe i przeciwdziałające oddziaływanie. W tym przypadku siłą akcji jest siła, z jaką rzucasz piłkę (działająca na piłkę). Siłą reakcji jest siła, z jaką piłka oddziałuje na twoją rękę (działająca na ciebie). Ponieważ siła reakcji działa na ciebie w kierunku przeciwnym do rzutu piłki, powoduje to odpychanie deskorolki w kierunku przeciwnym.

Matematycznie obie siły (działania i reakcji) mają tę samą wartość, ale działają w przeciwnych kierunkach.

Inne przykłady:

 • Kiedy idziesz, naciskasz stopami na ziemię (działanie), a ziemia naciska na twoje stopy siłą reakcji, pchając cię do przodu.
 • Gdy pływasz, odpychasz się rękami od wody (działanie), a woda odpycha twoje ręce siłą reakcji, napędzając cię do przodu.
 • Kiedy strzelasz z pistoletu, siła wyrzutu pcha pocisk do przodu (działanie), a pistolet odczuwa siłę odrzutu skierowaną w stronę strzelca (reakcja).

Wniosek: III zasada dynamiki Newtona wyjaśnia, że ​​na każde działanie zawsze istnieje równe i przeciwdziałające oddziaływanie. Zasada ta ma fundamentalne znaczenie w rozumieniu ruchu obiektów i jest wykorzystywana w wielu dziedzinach fizyki i inżynierii.

Przykład wyjaśniający prawo powszechnego ciążenia:

Sytuacja: Wyobraź sobie, że stoisz na Ziemi i rzucasz jabłko w górę.

Zjawisko: Jabłko początkowo porusza się do góry pod wpływem siły nadanej mu przez twoją rękę (działanie). Następnie siła grawitacji Ziemi (reakcja) działa na jabłko, powodując jego spowolnienie i ostateczne opadnięcie z powrotem na ziemię.

Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia Newtona:

 • Siła grawitacji (F) przyciąga jabłko do Ziemi.
 • Siła ta jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas jabłka i Ziemi (m₁ * m₂).
 • Siła ta jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości (r²) między środkami masy jabłka i Ziemi.

Oznacza to, że:

 • Im większa masa jabłka lub Ziemi, tym większa siła grawitacji.
 • Im dalej jabłko znajduje się od Ziemi, tym mniejsza siła grawitacji.

W tym przykładzie:

 • Masa jabłka (m₁) jest znacznie mniejsza niż masa Ziemi (m₂).
 • Odległość (r) między jabłkiem a Ziemią początkowo rośnie (gdy jabłko porusza się do góry), a następnie maleje (gdy jabłko spada).

Zatem:

 • Siła grawitacji Ziemi początkowo maleje, powodując spowolnienie jabłka, a następnie wzrasta, powodując jego spadek.

Inne przykłady:

 • Księżyc porusza się wokół Ziemi po orbicie ze względu na siłę grawitacji Ziemi.
 • Planety poruszają się wokół Słońca po orbitach ze względu na siłę grawitacji Słońca.
 • Wodospady spadają na Ziemię ze względu na siłę grawitacji.

Wniosek: Prawo powszechnego ciążenia Newtona wyjaśnia, jak obiekty o masie wzajemnie się przyciągają. Siła ta jest odpowiedzialna za ruch planet, gwiazd, galaktyk i wielu innych zjawisk we wszechświecie. Jest to jedno z fundamentalnych praw fizyki i ma szerokie zastosowanie w nauce i inżynierii.tunesharemore_vert

Grawitacja, znana również jako ciążenie powszechne, to zjawisko fizyczne polegające na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał o masie. Oznacza to, że każdy obiekt we wszechświecie, niezależnie od jego wielkości czy składu, przyciąga każdy inny obiekt.

Siła grawitacji jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas obu obiektów i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami masy. Oznacza to, że im większe masy obiektów, tym silniej się one przyciągają, a im dalej od siebie się znajdują, tym siła przyciągania jest słabsza.

Prawo powszechnego ciążenia, sformułowane przez Izaaka Newtona, opisuje matematycznie siłę grawitacji.

Grawitacja odgrywa fundamentalną rolę we wszechświecie. Jest odpowiedzialna za:

 • Utrzymywanie planet na orbitach wokół Słońca
 • Kształtowanie gwiazd i galaktyk
 • Powstawanie zjawisk takich jak pływy morskie
 • Spadanie ciał na Ziemię

Siła grawitacji jest stosunkowo słaba w porównaniu do innych sił podstawowych, ale ze względu na jej wszechobecność i duży zasięg ma ona ogromny wpływ na wszystko we wszechświecie.

Dodatkowe informacje o grawitacji:

 • Grawitacja jest jedną z czterech podstawowych sił natury, obok siły elektromagnetycznej, słabej siły jądrowej i silnej siły jądrowej.
 • Doświadczamy grawitacji na co dzień, na przykład gdy chodzimy, rzucamy piłkę lub obserwujemy spadające liście.
 • Grawitacja jest również wykorzystywana w wielu technologiach, takich jak nawigacja satelitarna, GPS i loty kosmiczne.
 • Naukowcy nadal badają grawitację i starają się lepiej zrozumieć jej działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *